Algemene bepalingen

coaching, counseling & hypnotherapie

 1. De sessies hebben een duur van 60 minuten. Voor een eerste (intake) sessie staat 75 minuten.
 2. De cliënt betaalt aan de therapeut een bedrag per sessie. Het bedrag wordt vooraf door de counselor en de cliënt overeengekomen en direct bij de sessie betaald.
 3. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.
 4. De therapeut houdt zich aan de bepalingen van de WGBO en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.
 5. De therapeut neemt te allen tijde strikte geheimhouding in acht, behalve in het geval van levensbedreigende situatie. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
 6. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de counselor onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 7. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.
 8. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
  1. Cliënt geeft mondeling of anderzijds aan dat hij/zij de therapie wil beëindigen.
  2. De therapeut stuurt de cliënt een e-mail met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet de therapeut alleen wanneer:
   • Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de therapeut
   • Cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan afspraken of het gezamenlijk opgestelde behandelplan
   • De therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

Welkom, leuk dat je mijn website bezoekt. Ik moet je erop wijzen dat ik op mijn website gebruik maak van cookies. Je kunt erover lezen in mijn privacyverklaring